JUNE 7, 2020

JUNE 7, 2020

Khi bạn đi đủ xa, bạn sẽ gặp chính mình.
//
当你走得足够远,便会遇见自己。
//
When you go far enough, you will meet yourself.

P.s.: Picture taken in Chengdu, Sichuan, China in 2019.

Leave a Reply