JUNE 26, 2019

Chờ một người nghĩ rằng tôi là người quan trọng nhất trên thế giới.
//
等一个 觉得全世界我最重要的人。
Děng yīgè juédé quán shìjiè wǒ zuì zhòngyào de rén.
//
Waiting for the one who thinks that I’m the most important person in the world.

P.s.: Picture taken in Mouni Valley (Mounigou), Ngawa (Aba) Prefecture, Sichuan, China in 2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *