JULY 21, 2019

There is only one heroism in the world: to see the world as it is, and to love it.
//
Il n’ya qu’un héroïsme au monde: c’est de voir le monde tel qu’il est et de l’aimer.
//
世界上只有一种真正的英雄主义,那就是在认清生活的真相后依然热爱生活。
Shìjiè shàng zhǐyǒu yī zhǒng zhēnzhèng de yīngxióng zhǔyì, nà jiùshì zài rèn qīng shēnghuó de zhēnxiàng hòu yīrán rè’ài shēnghuó.
//
Trên thế giới chỉ có một loại chủ nghĩa anh hùng, chính là sau khi nhận ra sự thật của cuộc sống, vẫn yêu cuộc sống.
(Romain Rolland)

P.s.: Picture taken in Huanglong, Ngawa (Aba) Prefecture, Sichuan, China in 2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *