| |

Happiness On The Way

👣🌄🚶‍♂️
Fear not the distant journey, for with each step comes a new landscape, and with every advance, a new joy. Happiness is on the way.
//
怕什么路途遥远,
走一步有一步的风景,
进一步有一步的欢喜。
幸福,在路上。
Pà shénme lùtú yáoyuǎn,
Zǒu yībù yǒu yībù de fēngjǐng,
Jìnyībù yǒu yībù de huānxǐ.
Xìngfú, zài lùshàng.
//
Phạ thậm ma lộ đồ diêu viễn,
Tẩu nhất bộ hữu nhất bộ đích phong cảnh,
Tiến nhất bộ hữu nhất bộ đích hoan hỉ.
Hạnh phúc, tại lộ thượng.
//
Sợ cái gì đường sá xa xôi,
Đi một bước có một bước phong cảnh,
Tiến một bước có một bước vui vẻ.
Hạnh phúc, ở trên đường.

P.s.: Picture taken in Langmusi (Taktsang Lhamo), Sichuan and Gansu, China in 2019.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *