You are currently viewing DECEMBER 25, 2019

DECEMBER 25, 2019

Sợ cái gì đường sá xa xôi,
Đi một bước có một bước phong cảnh,
Tiến một bước có một bước vui vẻ.
Hạnh phúc, ở trên đường.
//
怕什么路途遥远,
走一步有一步的风景,
进一步有一步的欢喜。
幸福,在路上。
//
Why afraid of a long trip,
Take one step and there is scenery,
Take one step and there is joy,
Happiness, on the way.
P.s.: Picture taken in Langmusi, Sichuan and Gansu, China in 2019.

Leave a Reply