APRIL 25, 2021

Bữa giờ phải đổi dấu vân tay trên điện thoại liên tục để mở app, thanh toán tiền các kiểu. Haiz.

Trời cao đất xa, biết vũ trụ rộng vô cùng.
Hứng hết buồn về, hiểu đầy vơi là có số.
//
天高地迥,觉宇宙之无穷;
兴尽悲来,识盈虚之有数。
Tiān gāodì jiǒng, jué yǔzhòu zhī wúqióng;
Xìng jǐn bēi lái, shí yíng xū zhī yǒushù.

P.s.: Picture taken in Yellow Crane Tower, Wuhan, Hubei, China in 2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *