APRIL 25, 2020

APRIL 25, 2020

Muốn cười to, muốn mơ mộng, muốn không giống bình thường. Nhân sinh là một hồi mạo hiểm vĩ đại. (Bà Ngoại Tôi Gửi Lời Xin Lỗi)
//
要大笑、要做梦、要与众不同。人生是一场伟大的冒险。–《外婆的道歉信》
//
Want to laugh, want to dream, want to be different. Life is a great adventure. (My Grandmother Asked Me to Tell You She’s Sorry)

P.s.: Picture taken in Langmusi, Sichuan and Gansu, China in 2019.

Leave a Reply