A Low-Quality Relationship Is Not As Good

Yêu đương chất lượng thấp không bằng độc thân chất lượng cao.
//
低质量的恋爱不如高质量的单身。
Dī zhìliàng de liàn’ài bùrú gāo zhìliàng de dānshēn.
//
A low-quality relationship is not as good as a high-quality singleness.

P.s.: Picture taken in Sydney, New South Wales, Australia in 2018.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *