1,000 Days Ago In Huanglong

Thiên nhiên không phải là thứ xa xỉ mà là nhu cầu thiết yếu của tinh thần con người, và quan trọng đối với cuộc sống của chúng ta như nước và bánh mì ngon.
//
自然不是奢侈品,而是人类精神的必需品。它对我们的生活至关重要,就好像水和面包一样。
Zìrán bùshì shēchǐ pǐn, ér shì rénlèi jīngshén de bìxūpǐn. Tā duì wǒmen de shēnghuó zhì guān zhòngyào, jiù hǎoxiàng shuǐ huò miànbāo yīyàng.
//
Wilderness is not a luxury but a necessity of the human spirit, and as vital to our lives as water and good bread.

P.s.: Picture taken in Huanglong, Ngawa (Aba) Prefecture, Sichuan, China in 2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *