Zi Wei Dou Shu โ€“ 2023.5.26 Daily Horoscope

Zi Wei Dou Shu โ€“ 2023.5.26 Daily Horoscope

Best auspicious: ๐Ÿท Pig, ๐Ÿถ Dog, ๐Ÿ Sheep
Second best: ๐Ÿฐ Rabbit or ๐Ÿ˜บ Cat, ๐Ÿ Snake, ๐Ÿฏ Tiger
Not good: ๐Ÿญ Rat, ๐Ÿฒ Dragon, ๐Ÿ” Rooster

๐Ÿญ Rat:
The zodiac Rat is in a bad mood today, and the relationship between people is ups and downs. When dealing with people, you should pay attention to your speech and behavior, and don’t chew your tongue behind your back.
๐Ÿฎ Ox:
The zodiac Ox has an average fortune today, and there are many things, but most of them can be faced calmly.
๐Ÿฏ Tiger:
The zodiac Tiger will be praised and recognized by others today, which is suitable for trading and financial management.
๐Ÿฐ Rabbit or ๐Ÿ˜บ Cat:
People who belong to the Rabbit/Cat will have very good wealth luck today, suitable for going out and walking, and will make great progress in work.
๐Ÿฒ Dragon:
People who belong to the Dragon have bad luck today, heavy work, and various accidents one after another. If you don’t work hard, you may not be able to keep up with the progress.
๐Ÿ Snake:
People who belong to the Snake have excellent fortune today, with a strong aura, they can stand out in front of everyone.
๐Ÿด Horse:
People who belong to the Horse are exhausted physically and mentally today, and they are not satisfied in work or life.
๐Ÿ Sheep:
People who belong to the Sheep have good luck today, quick thinking, smart and witty, and a happy mood.
๐Ÿต Monkey:
Zodiac Monkey, everything that does not go well today will be left behind.
๐Ÿ” Rooster:
People who belong to the Rooster have a bad fortune today, and their opinions cannot be recognized by everyone, and they feel very depressed.
๐Ÿถ Dog:
People who belong to the Dog are very lucky today, with the help of noble people, in work and life, as long as they put in a little effort, they will be rewarded.
๐Ÿท Pig:
People who belong to the Pig, continue yesterday’s good luck today, everything is going well, the work is moving forward steadily, and the performance is excellent.

Book me at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/
Also, please check out my Zi Wei Dou Shu Facebook page at https://www.facebook.com/ngocngadotnet.zwds

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *