|

Extraordinary Achievements

💪🚀
How do ordinary people achieve extraordinary accomplishments? They do the difficult things that smarter, wealthier, and more qualified individuals lack the courage or ability to wholeheartedly pursue.
//
很简单的事实:普通人是如何取得非凡成就的?他们会做这些难事,这些更聪明、更富有、更有资格的人没有勇气或无法不顾一切拼命去做的事情。
Hěn jiǎndān de shìshí: Pǔtōng rén shì rúhé qǔdé fēifán chéngjiù de? Tāmen huì zuò zhèxiē nánshì, zhèxiē gèng cōngmíng, gèng fùyǒu, gèng yǒu zīgé de rén méiyǒu yǒngqì huò wúfǎ bùgù yīqiè pīnmìng qù zuò de shìqíng.
//
Ngận giản đan đích sự thực: Phổ thông nhân thị như hà thủ đắc phi phàm thành tựu đích? Tha môn hội tố giá ta nan sự, giá ta canh thông minh, canh phú hữu, canh hữu tư cách đích nhân một hữu dũng khí hoặc vô pháp bất cố nhất thiết bính mệnh khứ tố đích sự tình.
//
Một sự thật đơn giản: Người bình thường làm thế nào để đạt được thành tựu phi thường? Họ làm những việc khó khăn đó, những việc mà những người thông minh hơn, giàu có hơn và có trình độ cao hơn không có đủ can đảm hoặc không thể hy sinh tất cả để làm.


Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *