You Have To Lead

[12 Days Of Christmas, Day 7, New Year’s Eve]
You have to lead when no one else is following you yet.
//
你得学会领导,哪怕还没有任何人在跟随你。
Nǐ děi xuéhuì lǐngdǎo, nǎpà hái méiyǒu rènhé rén zài gēnsuí nǐ.
//
Nhĩ đắc học hội lĩnh đạo, na phạ hoàn một hữu nhậm hà nhân tại cân tùy nhĩ.
//
Bạn phải học cách lãnh đạo, ngay cả khi chưa có ai theo bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *