Women All Hope To Find A Man

🤹‍♀️
Women all hope to find a man they can rely on, but in the end they find that they have become a man!
//
女人都希望找到个可依靠的爷们,最后却发现自己变成了爷们!
Nǚrén dōu xīwàng zhǎodào gè kě yīkào de yémen, zuìhòu què fāxiàn zìjǐ biàn chéngle yémen!
//
Nữ nhân đô hi vọng hoa đáo cá khả y kháo đích gia môn, tối hậu khước phát hiện tự kỷ biến thành liễu gia môn!
//
Phụ nữ ai cũng mong tìm được một người đàn ông mà mình có thể dựa vào, nhưng cuối cùng lại phát hiện ra mình đã trở thành một người đàn ông!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *