|

Abundance In All Areas

🌟💖💰
In the new year, may you have the most comfortable state of life. Gentle and interesting, you don’t have to be too intense; three meals and four seasons, you don’t have to be too hurried; there is love in your heart, there is money in your wallet, and there is a road under your feet.
//
新的一年,愿你拥有最舒服的生活状态。温柔有趣不必太激烈,三餐四季不必太匆忙,心中有爱,钱包有钱,脚下有路。
Xīn de yī nián, yuàn nǐ yǒngyǒu zuì shūfú de shēnghuó zhuàngtài. Wēnróu yǒuqù bùbì tài jīliè, sān cān sìjì bùbì tài cōngmáng, xīnzhōng yǒu ài, qiánbāo yǒu qián, jiǎoxià yǒu lù.
//
Tân đích nhất niên, nguyện nhĩ ủng hữu tối thư phục đích sinh hoạt trạng thái. Ôn nhu hữu thú bất tất thái kích liệt, tam xan tứ quý bất tất thái thông mang, tâm trung hữu ái, tiền bao hữu tiền, cước hạ hữu lộ.
//
Sang năm mới chúc bạn có trạng thái cuộc sống thoải mái nhất. Nhẹ nhàng vui vẻ không cần quá dữ dội, ba bữa bốn mùa không cần quá vội vàng, trong tim có tình, trong ví có tiền, dưới chân có đường.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://www.facebook.com/ngocngadotnet.zwds

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *