Willpower And Self-Control Are Scary Things

Willpower and self-control are scary things because 99% of people don’t have this quality at all. With it, you are stronger than most people.
//
毅力和自控力是很可怕的东西,因为99%的人根本不具备这种品质。拥有它你就比大多数人都要强。
Yìlì hé zìkòng lì shì hěn kěpà de dōngxī, yīnwèi 99%de rén gēnběn bù jùbèi zhè zhǒng pǐnzhí. Yǒngyǒu tā nǐ jiù bǐ dà duōshù rén dōu yàoqiáng.
//
Nghị lực hòa tự khống lực thị ngận khả phạ đích đông tây, nhân vi 99% đích nhân căn bản bất cụ bị giá chủng phẩm chất. Ủng hữu tha nhĩ tựu bỉ đại đa số nhân đô yếu cường.
Sự kiên trì và tự chủ là những điều khủng khiếp, bởi vì 99% mọi người hoàn toàn không có phẩm chất này. Có nó, bạn giỏi hơn hầu hết mọi người.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *