When People Cared About Each Other

When people cared about each other, they always found a way to make it work.
//
当人们互相关心时,他们总能找到一种方法来使它发挥作用。
Dāng rénmen hùxiāng guānxīn shí, tāmen zǒng néng zhǎodào yī zhǒng fāngfǎ lái shǐ tā fāhuī zuòyòng.
//
Khi mọi người quan tâm đến nhau, họ luôn tìm ra cách.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *