|

Atonement

🤷💼💔
Poverty is a sin, work is an atonement.
//
贫穷是一种罪恶,上班是一种赎罪。
Pínqióng shì yī zhǒng zuì’è, shàngbān shì yī zhǒng shúzuì.
//
Bần cùng thị nhất chủng tội ác, thượng ban thị nhất chủng thục tội.
//
Nghèo đói là tội lỗi, làm việc là chuộc tội.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *