|

Understanding Life

🌟😌💡
To put it simply, people can be divided into two categories: those who have figured out life, and those who haven’t quite gotten it yet. Those who have figured out life are simple, calm, composed, healthy, happy, and internally rich.
//
简单点说,人就分成“活明白了”与“还没有活明白”两种。活明白的人简单、平静、从容、健康、幸福、内心丰富。
Jiǎndān diǎn shuō, rén jiù fēnchéng “huó míngbáile” yǔ “hái méiyǒu huó míngbái” liǎng zhǒng. Huó míngbái de rén jiǎndān, píngjìng, cóngróng, jiànkāng, xìngfú, nèixīn fēngfù.
//
Giản đan điểm thuyết, nhân tựu phân thành “hoạt minh bạch liễu” dữ “hoàn một hữu hoạt minh bạch” lưỡng chủng. Hoạt minh bạch đích nhân giản đan, bình tĩnh, tòng dung, kiện khang, hạnh phúc, nội tâm phong phú.
//
Nói một cách đơn giản, con người có thể chia thành hai loại: “đã hiểu rõ cuộc sống” và “vẫn chưa hiểu rõ cuộc sống”. Những người đã hiểu rõ cuộc sống thường đơn giản, bình tĩnh, ung dung, khỏe mạnh, hạnh phúc, nội tâm phong phú.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *