|

Value Recognition

💡🤝💖
A person who understands their own value is better equipped to accurately discern the true value of another.
//
一个越了解自己对于自己具备什么样的价值的人,越能正确分辨出另一个人的真正价值。
Yīgè yuè liǎojiě zìjǐ duìyú zìjǐ jùbèi shénme yàng de jiàzhí de rén, yuè néng zhèngquè fēnbiàn chū lìng yīgè rén de zhēnzhèng jiàzhí.
//
Nhất cá việt liễu giải tự kỷ đối vu tự kỷ cụ bị thập yêu dạng đích giới trị đích nhân, việt năng chính xác phân biện xuất lánh nhất cá nhân đích chân chính giới trị.
//
Một người càng hiểu giá trị của mình đối với mình thì càng có thể phân biệt chính xác giá trị thực sự của người khác.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *