|

Uncertain Future

🌟🤔🛤️
In fact, “uncertain future” is an optimistic word, better than “no future”.
//
其实「前途未卜」算是一种乐观词汇了,好过「前途没有」。 ​​​
Qíshí `qiántú wèibǔ’suànshì yī zhǒng lèguān cíhuìle, hǎoguò `qiántú méiyǒu’. ​​​
//
Kỳ thực “tiền đồ vị bặc” toán thị nhất chủng nhạc quan từ hối liễu, hảo quá “tiền đồ một hữu” . ​​​
//
Trên thực tế, “tương lai là không chắc chắn” là một từ lạc quan, tốt hơn là “không có tương lai”. ​​​

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *