|

Trust Issues

🙅‍♂️🤝🔒
Both total distrust and unconditional trust are extreme, only conditional and limited trust is mature.
//
完全不信任与无条件信任都是极端,有条件,有限的信任才是成熟。
Wánquán bù xìnrèn yǔ wútiáojiàn xìnrèn dōu shì jíduān, yǒu tiáojiàn, yǒuxiàn de xìnrèn cái shì chéngshú.
//
Hoàn toàn không tin tưởng và tin tưởng vô điều kiện đều là cực đoan, chỉ sự tin tưởng có điều kiện và có giới hạn mới là trưởng thành.


Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *