|

Knowing And Pretending

🤔🤫🙈
The so-called growing up means that you know what it is; the so-called maturity means that you deliberately say you don’t know after knowing it.
//
所谓长大, 就是你知道了那是什么事. 所谓成熟, 就是你知道后故意说不知道。
Suǒwèi zhǎng dà, jiùshì nǐ zhīdàole nà shì shénme shì. Suǒwèi chéngshú, jiùshì nǐ zhīdào hòu gùyì shuō bu zhīdào.
//
Sở vị trường đại, tựu thị nhĩ tri đạo liễu na thị thập yêu sự. Sở vị thành thục, tựu thị nhĩ tri đạo hậu cố ý thuyết bất tri đạo.
//
Cái gọi là lớn lên chính là bạn biết được đó là chuyện gì, cái gọi là trưởng thành chính là bạn biết nhưng lại cố tình nói không biết.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *