| |

Find Your Balance

🌪️🧘‍♀️
Enjoy being busy, adapt to loneliness. ​​​​
//
享受忙碌,适应孤独。
Xiǎngshòu mánglù, shìyìng gūdú. ​​​​ ​​​​
//
Hưởng thụ mang lục, thích ứng cô độc.
//
Hưởng thụ bận rộn, thích ứng cô đơn.

P.s.: Picture taken in Huangshan, Anhui, China in 2019.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *