Things In The World Are Often Like This

Things in the world are often like this. At that time, the pain was unbearable, but a few years later, it was just a memory. ​​​​
//
人间的事往往如此,当时提起痛不欲生,几年之后,也不过是一场回忆而已。 ​​​​
Rénjiān de shì wǎngwǎng rúcǐ, dāngshí tíqǐ tòngbùyùshēng, jǐ nián zhīhòu, yě bùguò shì yī chǎng huíyì éryǐ. ​​​​
//
Chuyện trên đời thường thế này, lúc đó đau không chịu nổi, mấy năm sau chỉ còn là kỉ niệm. ​​​​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *