There Are Two Things That Make People Get Lost

There are two things that make people get lost: one is lie, and the other is desire.
//
有两种东西让人迷失:一是谎言,二是欲望。
Yǒu liǎng zhǒng dōngxī ràng rén míshī: Yī shì huǎngyán, èr shì yùwàng.
//
Hữu lưỡng chủng đông tây nhượng nhân mê thất: nhất thị hoang ngôn, nhị thị dục vọng.
Có hai thứ làm con người lạc lối: một là dối trá, hai là dục vọng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *