The World Of Adults

💔😔
Eating, sleeping, chatting, laughing,
In fact, my heart has long been cold.
The world of adults is silent even when it collapses.
//
吃饭、睡觉、聊天、大笑,
其实心里早就凉透了。
成年人的世界连崩溃都是静音的。 ​​​​
Chīfàn, shuìjiào, liáotiān, dà xiào,
qíshí xīnlǐ zǎo jiù liáng tòule.
Chéngnián rén de shìjiè lián bēngkuì dōu shì jìngyīn de. ​​​​
//
Cật phạn, thụy giác, liêu thiên, đại tiếu,
Kỳ thực tâm lý tảo tựu lương thấu liễu.
Thành niên nhân đích thế giới liên băng hội đô thị tĩnh âm đích. ​​​​
//
Ăn, ngủ, trò chuyện, cười nói
Nhưng trong lòng đã lạnh rồi.
Thế giới người trưởng thành im lặng ngay cả khi nó sụp đổ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *