The Gifts Of Time

It doesn’t matter whether it is good or bad. The mania in my twenties and the clarity in my forties are both the gifts of time.
//
无所谓好坏,二十多岁的暴躁狂乱,和四十多岁的豁达清晰,都是时间的礼物。
Wúsuǒwèi hǎo huài, èrshí duō suì de bàozào kuángluàn, hé sìshí duō suì de huòdá qīngxī, dōu shì shíjiān de lǐwù.
//
Vô sở vị hảo hoại, nhị thập đa tuế đích bạo táo cuồng loạn, hòa tứ thập đa tuế đích khoát đạt thanh tích, đô thị thì gian đích lễ vật.
//
Không quan trọng là tốt hay xấu, tuổi hai mươi táo bạo cuồng nhiệt và tuổi bốn mươi rộng rãi cởi mở đều là quà tặng của thời gian.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *