Single Is Simple, Double Is Trouble

[Chuyện quan trọng phải nói 3 lần, bắt chước Nietzsche]

Single is simple, double is trouble.
//
单是简单的,双是麻烦。
Dān shì jiǎndān de, shuāng shì máfan.
//
Đan thị giản đan đích, song thị ma phiền.
Một mình thì đơn giản, hai mình thì rắc rối.

P.s.: Picture taken in Kien Giang, Vietnam in 2015.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *