|

Sausage Dream

🌭❄️💡
It’s too cold. I really don’t want to go to work. I just want to be a convenience store sausage spinning under a warm lamp.
//
太冷了,我真的不想上班,只想当一条躺在暖灯下旋转的便利店香肠。
Tài lěngle, wǒ zhēn de bùxiǎng shàngbān, zhǐ xiǎng dāng yītiáo tǎng zài nuǎn dēng xià xuánzhuǎn de biànlì diàn xiāngcháng.
//
Thái lãnh liễu, ngã chân đích bất tưởng thượng ban, chích tưởng đương nhất điều thảng tại noãn đăng hạ toàn chuyển đích tiện lợi điếm hương tràng.
//
Trời quá lạnh, tôi thực sự không muốn đi làm, tôi chỉ muốn trở thành một cây xúc xích ở cửa hàng tiện lợi quay dưới ánh đèn ấm áp.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *