SEPTEMBER 8, 2020

How has living abroad for a long time changed your view of rights and wrongs?
Many things are just different, neither right nor wrong.
//
异国长期生活,改变了你的哪些「是非观」?
很多事情只是不同,并无是非。
Yìguó chángqí shēnghuó, gǎibiànle nǐ de nǎxiē ‘shìfēi guān’?
Hěnduō shìqíng zhǐshì bùtóng, bìng wú shìfēi.
//
Sống lâu dài ở nước ngoài đã thay đổi quan điểm thị phi của bạn như thế nào?
Rất nhiều chuyện chỉ là khác biệt, cũng không phải là đúng sai.

P.s.: Picture taken in Hanoi, Vietnam in 2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *