SEPTEMBER 8, 2020

Sống lâu dài ở nước ngoài đã thay đổi quan điểm thị phi của bạn như thế nào?
Rất nhiều chuyện chỉ là khác biệt, cũng không phải là đúng sai.
//
异国长期生活,改变了你的哪些「是非观」?
很多事情只是不同,并无是非。
//
How has living abroad for a long time changed your view of rights and wrongs?
Many things are just different, neither right nor wrong.

P.s.: Picture taken in Hanoi, Vietnam in 2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published.