SEPTEMBER 7, 2020

Điều gì ở nước ngoài khiến bạn cảm thấy còn không tốt bằng lúc ở nhà?
Đã có được bầu trời, lại mất đi mặt đất.
//
国外哪些事物让你感觉还不如呆在国内?
得到了天空,失去了大地。
//
What is it about living abroad that makes you feel worse than being at home?
Got the sky, lost the earth.

P.s.: Picture taken in Hanoi, Vietnam in 2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published.