SEPTEMBER 29, 2020

It was very windy today. I wanted to go to the gym but was blown to the milk tea shop.
//
今天风挺大的,本来想去健身房的,被吹来了奶茶店。
Jīntiān fēng tǐng dà de, běnlái xiǎng qù jiànshēnfáng de, bèi chuī láile nǎichá diàn.
//
Hôm nay gió thật lớn, tôi muốn đi tập thể dục nhưng lại bị thổi vào quán trà sữa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *