SEPTEMBER 26, 2021

A very important self-discipline that adults should master is to restrain themselves from correcting other people’s desires.
//
成年人要掌握的一个非常重要的自律:就是克制自己去纠正别人的欲望。 ​​​
Chéngnián rén yào zhǎngwò de yīgè fēicháng zhòngyào de zìlǜ: Jiùshì kèzhì zìjǐ qù jiūzhèng biérén de yùwàng. ​​​
//
Người trưởng thành phải nắm vững một cái tự hạn chế rất quan trọng: Chính là khắc chế chính mình đi uốn nắn dục vọng của người khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *