SEPTEMBER 25, 2021

Khi trưởng thành, bạn phải quen với việc đứng ở ngã tư đường của cuộc đời mà không có đèn giao thông.
//
成年后你必须习惯:站在人生的十字路口,却没有红绿灯的事实。
Chéngnián hòu nǐ bìxū xíguàn: Zhàn zài rénshēng de shízìlù kǒu, què méiyǒu hónglǜdēng de shìshí.
//
As an adult, you must get used standing at the crossroads of life but there are no traffic lights.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *