SEPTEMBER 24, 2021

When you feel lonely and helpless, consider that there are still tens of trillions of cells that live only for you.
//
当你觉得孤独无助时,想一想还有几十万亿的细胞只为了你一个人而活。
Dāng nǐ juédé gūdú wú zhù shí, xiǎng yī xiǎng hái yǒu jǐ shí wàn yì de xìbāo zhǐ wèile nǐ yīgè rén ér huó.
//
Khi bạn cảm thấy cô đơn bất lực, hãy nghĩ về hàng tỉ tế bào chỉ sống vì bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *