SEPTEMBER 21, 2020

Don’t think of others too badly, or think of others too well. They all are normal people.
//
不要把别人想得太坏,也不要把别人想得太好,都是凡人。
Bùyào bǎ biérén xiǎng dé tài huài, yě bùyào bǎ biérén xiǎng dé tài hǎo, dōu shì fánrén.
//
Đừng nghĩ về người khác quá tệ, hoặc nghĩ về người khác quá tốt, tất cả đều là phàm nhân.

P.s.: Picture taken in Shanghai, China in 2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *