| |

Logic Issues

🤔🔎🔍
Yi Zhongtian roughly divided the common logic problems of Chinese people into the following three categories: First, ask the attitude, not the fact. Second, ask the motivation, not the disputation. Third, ask the connection, not the reason.
//
易中天把国人常有的逻辑问题,大致分成了以下三类:第一,问态度,不问事实。第二,问动机, 不问是非。第三,问亲疏,不问道理。
Yìzhōngtiān bǎ guórén cháng yǒu de luójí wèntí, dàzhì fēnchéngle yǐxià sān lèi: Dì yī, wèn tàidù, bù wèn shìshí. Dì èr, wèn dòngjī, bù wèn shìfēi. Dì sān, wèn qīnshū, bù wèn dàolǐ.
//
Dịch Trung Thiên bả quốc nhân thường hữu đích la tập vấn đề, đại trí phân thành liễu dĩ hạ tam loại: Đệ nhất, vấn thái độ, bất vấn sự thực. Đệ nhị, vấn động cơ, bất vấn thị phi. Đệ tam, vấn thân sơ, bất vấn đạo lý.
//
Dịch Trung Thiên đại khái đã chia các vấn đề logic phổ biến của người Trung Quốc thành ba loại sau: Thứ nhất, hỏi thái độ, không hỏi sự thật. Thứ hai, hỏi động cơ, không hỏi đúng sai. Thứ ba, hỏi thân sơ, không hỏi đạo lý.


Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *