Being too rational leads to conflicts with others; being too emotional means being controlled by your feelings; being too stubborn ultimately leads to a dead end. In short, this world is not an easy place to navigate.
|

Not Easy

⚖️🧠❤️
Being too rational leads to conflicts with others; being too emotional means being controlled by your feelings; being too stubborn ultimately leads to a dead end. In short, this world is not an easy place to navigate.
//
太讲究理智,容易与人产生摩擦;太顺从情感,则会被情感左右;太坚持己见,终将穷途末路。总而言之,这世间并不宜人。
Tài jiǎngjiù lǐzhì, róngyì yǔ rén chǎnshēng mócā; tài shùncóng qínggǎn, zé huì bèi qínggǎn zuǒyòu; tài jiānchí jǐjiàn, zhōng jiāng qióngtúmòlù. Zǒng’éryánzhī, zhè shìjiān bìng bùyí rén.
//
Thái giảng cứu lý trí, dung dịch dữ nhân sản sinh ma sát; thái thuận tòng tình cảm, tắc hội bị tình cảm tả hữu; thái kiên trì kỷ kiến, chung tương cùng đồ mạt lộ. Tổng nhi ngôn chi, giá thế gian tịnh bất nghi nhân.
//
Quá chú trọng lý trí, dễ dàng sinh ra xung đột với người khác. Quá thuận theo tình cảm, sẽ bị tình cảm chi phối. Quá kiên trì ý kiến của mình, cuối cùng sẽ cùng đường mạt lộ. Tóm lại, thế gian này không dễ chịu chút nào.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *