|

Scenic Views

🍂🌳🚗
In late autumn, any roadside is a a beautiful scene.
//
深秋,随便哪个路边都是风景。
Shēnqiū, suíbiàn nǎge lù biān dōu shì fēngjǐng.
//
Thâm thu, tùy tiện na cá lộ biên đô thị phong cảnh.
//
Cuối thu, bất kỳ ven đường nào cũng là phong cảnh.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *