|

Autumn Feels

☔🍂
On a rainy day, adults think of umbrellas, while children think of autumn.
//
下雨天,大人想起雨伞,孩子想到秋天。
Xià yǔtiān, dàrén xiǎngqǐ yǔsǎn, háizi xiǎngdào qiūtiān.
//
Hạ vũ thiên, đại nhân tưởng khởi vũ tán, hài tử tưởng đáo thu thiên.
//
Trời mưa, người lớn nghĩ đến ô, trẻ con nghĩ đến mùa thu.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *