Sáng Nay Dậy Bỗng Nhớ Núi Và Nhớ Rừng

When I woke up this morning, I suddenly missed the mountains and forests, the dilapidated trails, the exhaustion, the journeys that I took, and the journeys that I made excuses to stop.
//
今天早上起来忽然想念森山林,想念破旧的小径,想念疲惫,想念走过的每一段旅程,想念都找借口停止了的旅程。
Jīntiān zǎoshang qǐlái hūrán xiǎngniàn sēnshān lín, xiǎngniàn pòjiù de xiǎojìng, xiǎngniàn píbèi, xiǎngniàn zǒuguò de měi yīduàn lǚchéng, xiǎngniàn dōu zhǎo jièkǒu tíngzhǐle de lǚchéng.
//
Sáng nay dậy bỗng nhớ núi và nhớ rừng
Nhớ con đường mòn vẹt, nhớ cái mệt và nhớ từng
Hành trình đã đi qua hết, hành trình đã tìm cớ ngừng
(Ai muốn nghe không – Đen)

P.s.: Picture taken in Langmusi (Taktsang Lhamo), Sichuan and Gansu, China in 2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *