|

Roots

🏡🚶‍♂️
From a native of your hometown to a hurried passerby, only one thing has changed: Your parents are gone, your roots are gone!
//
从土生土长的家乡人,变成匆匆过客,只有一样东西变了:父母不在,你的根没了!
Cóng tǔshēngtǔzhǎng de jiāxiāng rén, biàn chéng cōngcōng guòkè, zhǐyǒu yīyàng dōngxī biànle: Fùmǔ bùzài, nǐ de gēn méiliǎo!
//
Tòng thổ sinh thổ trường đích gia hương nhân, biến thành thông thông quá khách, chích hữu nhất dạng đông tây biến liễu: Phụ mẫu bất tại, nhĩ đích căn một liễu!
//
Từ người bản địa trở thành khách vãng lai vội vã, chỉ có một điều thay đổi: Cha mẹ không còn, cội nguồn cũng không còn!

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *