One Thing Can Be Exchanged For Another Thing

One thing can be exchanged for another thing, but a heart may not be exchanged for another heart.
//
一物可以换一物,人心不一定换来人心。
Yī wù kěyǐ huàn yī wù, rénxīn bù yīdìng huàn lái rénxīn.
//
Một vật có thể đổi một vật, lòng người không nhất định đổi lấy lòng người.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *