OCTOBER 5, 2018

Send you a blue sky and white clouds, may you have a good mood every day.
//
送你一片蓝天白云,愿你每天都有好心情。
Sòng nǐ yīpiàn lántiān báiyún, yuàn nǐ měitiān dū yǒu hǎo xīnqíng.
//
Tống nhĩ nhất phiến lam thiên bạch vân, nguyện nhĩ mỗi thiên đô hữu hảo tâm tình.
Tặng bạn một bầu trời xanh mây trắng, mong bạn mỗi ngày đều có tâm trạng tốt.

P.s.: Picture taken in Melbourne, Victoria, Australia in 2018.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *