OCTOBER 29, 2021

Mua xong một ly trà sữa thì không thấy xe đạp chia sẻ đâu nữa. Ở thành phố này, ngay cả xe đạp chia sẻ cũng không có người trông coi, thì tôi làm sao có thể giữ được tình yêu?
//
买了杯奶茶出来,共享单车就不见了,在这座城市连共享单车都守不住,我拿什么守住爱情?
Mǎile bēi nǎichá chūlái, gòngxiǎng dānchē jiù bùjiànle, zài zhè zuò chéngshì lián gòngxiǎng dānchē dōu shǒu bù zhù, wǒ ná shénme shǒuzhù àiqíng?
//
I bought a cup of milk tea, and the shared bicycle was gone. In this city, even shared bicycles can’t be guarded, what can I do to keep love?

Leave a Reply

Your email address will not be published.