OCTOBER 26, 2021

I heard that the quilt is a branch of heaven in the world.
//
听说被窝是天堂在人间设的分店。
Tīng shuō bèiwō shì tiāntáng zài rénjiān shè de fēndiàn.
//
Thính thuyết bị oa thị thiên đường tại nhân gian thiết đích phân điếm.
Nghe nói ổ chăn là một nhánh của thiên đường trên thế giới.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *