OCTOBER 25, 2021

Thứ duy nhất hiện tại tôi cầm lên được không bỏ xuống được chính là đũa, rơi vào rồi không thoát ra được chính là ổ chăn.
//
我现在唯一拿得起放不下的是筷子,唯一陷进去出不来的是被窝。
Wǒ xiànzài wéiyī ná dé qǐ fàng bùxià de shì kuàizi, wéiyī xiàn jìnqù chū bù lái de shì bèiwō.
//
Now the only things I can hold on to are chopsticks, the only thing I can’t get out of is the bed.

Leave a Reply

Your email address will not be published.