OCTOBER 25, 2021

Now the only things I can hold on to are chopsticks, the only thing I can’t get out of is the bed.
//
我现在唯一拿得起放不下的是筷子,唯一陷进去出不来的是被窝。
Wǒ xiànzài wéiyī ná dé qǐ fàng bùxià de shì kuàizi, wéiyī xiàn jìnqù chū bù lái de shì bèiwō.
//
Ngã hiện tại duy nhất nã đắc khởi phóng bất hạ đích thị khoái tử, duy nhất hãm tiến khứ xuất bất lai đích thị bị oa.
Thứ duy nhất hiện tại tôi cầm lên được không bỏ xuống được chính là đũa, rơi vào rồi không thoát ra được chính là ổ chăn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *