OCTOBER 25, 2020

Recently, I feel that I am almost as poor as many lead female characters in fictions.
//
最近感觉自己跟很多总裁文女主差不多, 跟她们一样穷。
Zuìjìn gǎnjué zìjǐ gēn hěnduō zǒngcái wén nǚ zhǔ chàbùduō, gēn tāmen yīyàng qióng.
//
Tối cận cảm giác tự kỷ cân ngận đa tổng tài văn nữ chủ soa bất đa, cân tha môn nhất dạng cùng.
Cảm giác gần đây chính mình không khác các cô nữ chính truyện ngôn tình tổng tài lắm, giống nhau ở chỗ là nghèo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *