OCTOBER 25, 2020

Cảm giác gần đây chính mình không khác các cô nữ chính truyện ngôn tình tổng tài lắm, giống nhau ở chỗ là nghèo.
//
最近感觉自己跟很多总裁文女主差不多, 跟她们一样穷。
Zuìjìn gǎnjué zìjǐ gēn hěnduō zǒngcái wén nǚ zhǔ chàbùduō, gēn tāmen yīyàng qióng.
//
Recently, I feel that I am almost as poor as many lead female characters in fictions.

Leave a Reply

Your email address will not be published.