|

Sweet Gestures

☕❤️
“I like you” is too frivolous. “I love you” is too heavy. “I’ll buy you a cup of milk tea” is just right.
//
“我喜欢你”这句话太轻浮。”我爱你”这句话太沉重。”我给你买杯奶茶吧”这句话刚刚好。
“Wǒ xǐhuān nǐ” zhè jù huà tài qīngfú. “Wǒ ài nǐ” zhè jù huà tài chénzhòng. “Wǒ gěi nǐ mǎi bēi nǎichá bā” zhè jù huà gānggāng hǎo.
//
“Ngã hỉ hoan nhĩ” giá cú thoại thái khinh phù. “Ngã ái nhĩ” giá cú thoại thái trầm trọng. “Ngã cấp nhĩ mãi bôi nãi trà ba” giá cú thoại cương cương hảo.
//
“Anh thích em” câu này phù phiếm quá. “Anh yêu em” câu này nặng nề quá. “Anh sẽ mua cho em ly trà sữa” câu này lại vừa vặn.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *