|

Keeping It Real

💼💰
Recently, I feel that I am almost as poor as many lead female characters in fictions.
//
最近感觉自己跟很多总裁文女主差不多, 跟她们一样穷。
Zuìjìn gǎnjué zìjǐ gēn hěnduō zǒngcái wén nǚ zhǔ chàbùduō, gēn tāmen yīyàng qióng.
//
Tối cận cảm giác tự kỷ cân ngận đa tổng tài văn nữ chủ soa bất đa, cân tha môn nhất dạng cùng.
//
Cảm giác gần đây chính mình không khác các cô nữ chính truyện ngôn tình tổng tài lắm, giống nhau ở chỗ là nghèo.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *